Akt Darowizny Franciszki Wyczółkowskiej dla Miasta Bydgoszczy, 8.04.1937


Prof. Franciszka Wyczółkowska pragnąc dać wyraz serdecznym uczuciom, które żywił dla miasta Bydgoszczy mąż jej śp. Profesor Leon Wyczółkowski oraz pragnąc stworzyć trwały pomnik Jego Wielkiej Sztuce, daruje niniejszym Gminie Miasta Bydgoszczy na wieczystą i wyłączną własność prace i zbiory Profesora Leona Wyczółkowskiego, ujęte w załączonym spisie stanowiącym integralną część aktu darowizny.
Darowane prace i zbiory mają stanowić nierozerwalną całość i w tym charakterze mają być uprzystępnione zwiedzającym. Opieka nad darowanymi pracami i zbiorami ma być powierzona Kuratorium, w skład którego mają wchodzić: jako Przewodniczący każdorazowy prezydent miasta Bydgoszczy, jako członkowie: każdorazowy 1/dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, 2/ dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie, 3/ naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki Min.W.R.i O.P., 4/prezes Sądu Okręgowego, 5/proboszcz Kościoła Farnego w Bydgoszczy, 6/ Przedstawiciel Rady Miejskiej miasta Bydgoszczy, 7/prezes Rady Artystyczno Kulturalnej w Bydgoszczy, a w razie jej rozwiązania prezes stowarzyszenia w Bydgoszczy mającego te same lub podobne zadania; dożywotnio p.p. profesorowa Franciszka Wyczółkowska, nadleśniczy Kazimierz Szulisławski, major dypl.s.s. Kazimierz Południowski.
Zadaniem Kuratorium ma być zapewnienie pracom i zbiorom należytej opieki i pomieszczenia oraz takie ich uprzystępnienie, aby mogły one stanowić źródło nauki i twórczości dla przyszłych pokoleń artystów.
Gmina Miasta Bydgoszczy, działająca przez Zarząd Miejski w osobach prezydenta miasta Leona Barciszewskiego oraz wiceprezydenta Marcina Śpikowskiego, oświadcza, że przyjmuje uczynioną darowiznę, zobowiązując się zarazem do należytej opieki nad darowanymi pracami i zbiorami, aby po wieczne czasy stanowiły narodowy pomnik nieśmiertelnej twórczości Wielkiego Mistrza.
Stwierdza się, że z chwilą podpisania niniejszego aktu darowizny przechodzą darowane prace i zbiory na wieczystą i wyłączną własność Gminy Miasta Bydgoszczy, przy czym objęcie darowizny przez Gminę Miasta Bydgoszczy w posiadanie już nastąpiło.
Gmina Miasta Bydgoszczy - działająca przez Zarząd Miejski – oświadcza, że roztoczy po wieczne czasy opiekę nad grobem śp. Profesora Leona Wyczółkowskiego, znajdującym się we Wtelnie pow. Bydgoszcz.
Niniejszy akt darowizny sporządza się w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zarząd Miejski w Bydgoszczy, zaś drugi profesorowa Franciszka Wyczółkowska.
Działo się w Gościeradzu, w dworku – dnia ósmego kwietnia tysiącdziewięćsettrzydziestegosiódmego roku.
Po odczytaniu i przyjęciu:

Franciszka Wyczółkowska
W obecności:

Kazimierz Szulisławski
Nadleśniczy

Kazimierz Południowski
Major DYPL.S.S

Zarząd Miejski w Bydgoszczy:

Leon Barciszewski
Prezydent Miasta

Marcin Śpikowski
Wiceprezydent Miasta